fbpx

TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE

KETÄ OLEMME

Tämä on Lohturunot (kevytyrittäjä) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 29.04.2020.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Lohturunot
tanja(at)lohturunot.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tanja Soulas, tanja(at)lohturunot.fi, +358 44 552 8572

REKISTERIN NIMI

 Lohturunot asiakasrekisteri

REKISTERÖIDYT

Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Rekisteröityneiden käyttäjien asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan 
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERÖIDYT

Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät
Asiakkaat (yhteyshenkilöt)

KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen
ylläpito Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt

KÄSITTELYPERUSTE

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, tietoja tarvitaan sopimusten mukaisten töiden
tekemiseen ja laskuttamiseen Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoite
Sosiaaliturvatunnus

TIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS

Yksilöinti / yhteydenpito / laskutus
Yhteydenpito
Yhteydenpito / laskutus
Käynnit asiakkaan luona, laskutus
Luottotietojen tarkistaminen, yhteistyö viranomaistahojen kanssa

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yrityksen nimi
Y-Tunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Nimi
Osoite
Sosiaaliturvatunnus

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

Henkilöltä itseltään
Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
Sähköpostitse
Puhelimitse
Sosiaalisen median palvelujen kautta
Sopimuksista
Asiakastapaamisista
Ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen
käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat
säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus,
jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään
ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä 
ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Lohturunot huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

REKISTERINPITÄJÄN OIKEUTETTU ETU, TIETOJA TARVITAAN SOPIMUSTEN
MUKAISTEN TÖIDEN TEKEMISEEN JA LASKUTTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua
tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n
tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).